ضد يخ واگنر باپايه گليكول از نوع MEG  ساخته شده است .درتركيبات اين ضد يخ بنيانهاي شيميائي نيتراتها، آمين ها و فسفاتها بهيچوجه استفاده نشده است.زيرا طبق استانداردهاي جديد، مواد فوق از آلاينده هاي محيط زيست ومنابع آبي محسوب ميشوند. ضد يخ واگنر قابل استفاده در انواع خودروهاي ديزلي و بنزيني كه با سيستم هاي خنك كننده مختلف بخصوص از جنس آلياژهاي آلومينيم و فلزات سبك ، قابل استفاده ميباشد.داراي سطح استاندارد آمريكائي  ASTM D3306 و  ASTM D4985   و همچنين مطابق با استاندارد BS 6580  بريتانيا و استاندارد خودروسازان MAN 324, BMW  N60069.0   نيز ميباشد.