- عملكرد عالي در برابر سايش قطعات
- قابليت كاركرد در شرايط سخت موتور از نظر درجه حرارت و فشار وارده در موتور
- خواص پاك كنندگي عالي در برابر دوده بوجود امده در روغن در اثر احتراق موتور
- ثبات و دوام گرانروي در زمانهاي كاركرد طولاني موتور
اين روغن موتور براي انواع موتورهاي بنزيني و ديزلي كه سطح كيفي API SL/CF براي آنها توصيه شده قابل استاده ميباشد. قابل استفاده در انواع موتورهاي با سيستم توربو شارژ و معمولي ميباشد. اين روغن در بسته بندي هاي 4 و 5 ليتري و با گريدهاي SAE 20W-50 و SAE 10W-40 قابل دسترس ميباشد.

روغن موتور با سطح كيفی API SL
SAE 20W-50
پايداري حرارتي و برشي بالا در اثر تنشهاي وارده در موتور
بسيار مقاوم در برابر كم شدن روغن ( تبخير ) حين مصرف
مقاومت سايشي عالي در سطوح قطعات متحرك
مناسب جهت مصرف در فصول و مناطق گرم

روغن موتور نيمه سينتتيك API SL/CF
SAE 10W-40
براي انواع موتورهاي ديزلي و بنزيني :
-عملكرد عالي در برابر سايش قطعات داخلي موتور
- داراي خاصيت سريع پمپ شدن در استارت سرد موتور (Kaltstart )
- خاصيت پاك كنندگي عالي در موتور
- حفظ خواص فيزيكي در دماهاي پائين
- مناسب جهت مصرف در فصول و مناطق خنك و سرد