روغن هیدرولیک Dexron lll-H

این روغن مناسب برای انواع جعبه دنده های اتوماتیک و جعبه فرمانهای هیدرولیک می باشد . در سطح کیفی H از گروه روغن های ATF III خواص زیر بطور چشم گیری بهبود داده شده است .

  • کاهش ضریب اصطکاک بین دنده ها و سطوح تماسی
  • استفاده از روغن های پایه مرغوب تر و روغن پایه سنتزی
  • خاصیت ضد کف بهتر این روغن نسبت به گریدهای پایینتر
  • خاصیت age یا مقاومت اکسیداسیون بالاتر نسبت به گریدهای پایین تر

 

روغن هیدرولیک Dexron VI

این روغن برای انواع جعبه دنده های اتوماتیک و جعبه فرمانهای هیدرولیک که سطح کیفی ATF Dexron VI  توصیه شده مناسب می باشد . استاندارد کیفی این روغن Dexron VI میباشد که بالاترین کیفیت در این گروه محسوب می شود . از مهمترین خصوصیات کیفی این روغن علاوه بر کیفیت بالاتر ، استفاده از روغن پایه تماما سنتزی می باشد که خواص فیزیکو شیمیایی عالی به روغن می دهد .